Site Plan
1 Potbelly Restaurant4205-07 N. Harlem Ave.2,032 sqft 
2 Palm Beach Tan4163 N. Harlem Ave.2,438 sqft 
3 Fannie May Candy4159 N. Harlem Ave.1,244 sqft 
4 Noodles and Company4157 N. Harlem Ave.3,500 sqft 
5 AT&T Mobility4155 N. Harlem Ave.5,000 sqft 
6 Hasslesless Mattress4151 N. Harlem Ave.3,558 sqft 
7 PSFCU4147 N. Harlem Ave.5,000 sqft 
8 For Eyes Optical4135 N. Harlem Ave.1,760 sqft 
9 AVAILABLE4133 N. Harlem Ave.2,864 sqft 
10 Old Navy4131 N. Harlem Ave.14,400 sqft 
11 Ulta4115 N. Harlem Ave.10,372 sqft 
12 AVAILABLE4113 N. Harlem Ave.3,725 sqft 
13 Lane Bryant4111 N. Harlem Ave.4,800 sqft 
14 Helzberg4109 N. Harlem Ave.5,150 sqft